اختلافات گمرکی بین صاحب کالا و گمرک یا قبل یا بعد از ترخیص کالا از گمرک به وجود بیاید . بنابراین برخورد گمرک با صاحب کالا و کالای موضوع اختلاف در هر یک از این دو حالت مثل هم نخواهد بود .

اختلافات گمرکی که پیش از ترخیص کالا از گمرک به وجود می آید :

در این گونه موارد ، باید دید که آیا اختلاف گمرکی مانع از ترخیص است یا خیر ؛ یعنی تا رغع اختلاف به هیچ ترتیبی امکان ترخیص کالا با دادن تضمین و سپردن وجه نقد ، یا هر نوع تعهد قانونی دیگر وجود ندارد ، یا با سپردن وجه یا وجوهی که درباره آن اختلافی وجود دارد ، یا هر شکل دیگری از تعهد ، می توان تا رسیدگی نهایی و صدور دستوری که قانونا بر طرف کننده اختلاف باشد ، ترخیص کالا میسر گردد .

نوع اول اختلافات گمرکی در خصوص کیفیت یا ویژگی های کالا از لحاظ ایمنی (بهداشت و استاندارد ) و سایر ملاحظات که به طور معمول به موجب قانون وضع و از الزامات قانونی محسوب می شود ، نبوده ، بلکه اختلاف ناظر به وجوهی است در رابطه با کالا (برای مثال حقوق ورودی ، عوارض و غیره ) که به نظر گمرک به رقم درست محاسبه و پرداخت نشده است . این اختلافات گمرکی ناشی از ارزش، طبقه بندی کالا و اجرای مقررات صادرات و واردات است .

در چنین حالتی امکان ترخیص کالا با سپردن ما به التفاوت وجود دارد ، مگر اینکه صاحب کالا مایل باشد از ترخیص تا حصول نظر نهایی گمرک خودداری نمایند.

بدیهی است بهترین گزینه موجود ، ترخیص کالا و ایجاد شرایط مناسب برای مکاتبات بعدی است . البته آنچه باید بدانیم این است که گمرک تا وجوه مورد نظر را دریافت نداشته ( قطعی یا سپرده و به هر شکلی که گمرک توصیه می کند) اجازه ترخیص کالا را نمی دهد .

همانطور که گفته شد در مورد اختلافات گمرکی که راجع به کیفیت ، شرایط ورود ، محدودیت ها و ممنوعیت ها می شود ، ترخیص کالا به هیچ وجه تا رفع اختلاف میسر نخواهد بود .

جهت رفع اختلافات گمرکی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید .