جریمه توقف وسیله نقیله خالی در مسیرهای غیر مجاز و خروج آن بدون انجام تشریفات مربوطه از 60 تا 600د هزار تومان است

جریمه ی کم اظهاری و بیش اظهاری کالای صادراتی بر حسب مورد 5 تا 50 یا 10 تا 100 درصد ما به التفاوت می باشد .

جریمه کشف مغایرت از سوی گمرک بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا که باعث زیان مالی دولت بشود و قاچاق نباشد بر حسب مورد 10 تا 100 درصد یا 50 تا 100 درصد ما به التفاوت کالا ی باشد .

جریمه تاخیر در خروج کالا و وسایل نقلیه از کشور یا تحویل به گمرک ظرف مهلت مقرر اعطا شده از سوی گمرک در خصوص رویه های مدت دار روزی 40 تا 200 هزار تومان است

جریمه اظهار خلاف بدون زیان مالی دولت 20 تا 200 هزار تومان است

جریمه تاخیر در بازگرداندن کالای صدور موقت پس از انقضا ده روز از مهلت مقرر بین 40 تا 200 هزار تومان است.

نحوه اعتراض به جریمه تعیین شده توسط گمرک

اعتراض به اصل جریمه و میزان جریمه ، توسط مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی امکان پذیر است .

اعتراض قبل از ترخیص کالا بدون تودیع یا تامین جریمه مقرر صورت می پذیرد

اعتراض به جریمه با تقاضای ترخیص کالا ، منوط به تودیع یا تامین مبلغ جریمه است به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی

مرتکب می بایست اعتراضش را با دلایل و مدارک به گمرک محل تسلیم کند تا از طریق کمیسیون رسیدگی به اختلافات دگمرکی ارجاع بشود .

اعتراض به جریمه قاچاق مشمول این ماده نمی باشد و در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی نیست

تعیین میزان جریمه یا درصد جریمه توسط روسای گمرک محل با توجه به نوع، تکرار و تعدد تخلف سابقه و وضعیت متخلف ،حجم، نوع،% ارزش کالا  و شرایط مکان و زمان صورت خواهد پذیرفت.

طبق ماده 148 قانون امور گمرکی گمرک موظف است بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده ، سابقه و وضعیت متخلف ، حجم و نوع ارزش آن اقدام نماید و گمرک اجرایی جریمه را بر اساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین می کند.

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه ،ارزش کالا ، جریمه به غیر از موارد قاچاق  ؛ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

طبق ماده 45 قانون امور گمرکی در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع اختلافی حاصل بشود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده باشد ، اظهار کننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود ، نقدی و تفاوت و جریمه را به صورت سپرده با ضمانت نامه بانکی ترخیص کند .

طبق ماده 46 قانون امور گمرکی اگر صاحب کالا ، کالای خود را اظهار کرده باشد ، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالا را تحت عنوان دیگری اظهار کند مشروط بر آن است که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف را پرداخت کرده باشد ، اظهار جدید پذیرفته می شود .و در مواردی که کالا قاچاق باشد نمی توان اظهارنامه را تغییر داد .