نزول ارزش در واردات قبل از ترخیص

طبق ماده 14 قانون امور گمرکی ، ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از بهای خرید کالا در مبدا + هزینه بیمه + هزینه حمل و نقل CIF که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد قابل تخمین است و برابر با نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است

طبق ماده 15 قانون امور گمرکی: در این ماده روش محاسبه و تخمین ارزش کالای گمرکی را به شما می گوید :

1-سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا

2-سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا

3- قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم

4-ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله

5- ارزش گذاری کالا بر مبنا مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر

طبق ماده 23 قانون امور گمرکی : متقاضی یک ماه فرصت دارد که به ارزش تعیین شده توسط گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران اعتراض بکند .

طبق ماده 67 قانون امور گمرکی، ارزیابان اگر در حین ارزیابی اختلافی را مشاهده کنند که به زیان دولت باشد مشروح اختلاف را در اظهارنامه می نویسند و امضا می کنند و بلافاصله صورتمجلس تخلف و شرح تخلف از طرف سرویس ارزیابی برای تعیین جریمه به رئیس گمرک ارائه می شود .

نزول ارزش در واردات پس از ترخیص (کسر دریافتی)

طبق ماده 135 قانون امور گمرکی هر گاه بعد

طبق ماده 135 قانون امور گمرکی هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک مقرر گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده یا اشتباه دریافت شده گمرک و صاحب کالال می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته کالای مورد بحث را کسر دریافتی یا اضافه پرداختی از یکدیگر مطالبه کنند .

اضافه پرداختی ناشی از ارزش کالای اظهاری

طبق ماده 69 قانون امور گمرکی اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و ارزیابان آن را متوجه بشوند می توانند مشاهدات هخود را زیر اظهارنامه بنویسند و به متصدی سرویس ارزیابی تحویل دهند و متصدی سرویس ارزیابی مراتب را به صاحب کالااعلام می کند و صاحب کالا در پشت اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تائید متصدی سرویس ارزیابی تقاضای استرداد اضافه پرداختی می کند و در این صورت رئیس گمرک اجازه صدور حکم استرداد را می دهد .