معنای رویه گمرکی(رژیم گمرکی) یا customs procedure در دیکشنری گمرکی:
رویه ای که تحت آن رویه کالا برای منظور معینی اظهار می شود : انواع رویه های گمرکی:

واردات : ورود قطعی- ورود موقت- صدور مجدد(مرجوعی) – ترانزیت خارجی – ترانزیت داخلی
صادرات : صادرات قطعی- صادرات موقت – ورود مجدد (برگشتی)

کابوتاژ : رویه ای است که به موجب آنم کالایی از یک بندر یا یک گمرک مرزی به مقصد بندر دیگر یک گمرک مرزی در همان قلمرو گمرکی جا به جا می شود ( از طریق آب های ساحلی یا خاک کشور همسایه ) . این قبیل کالا ها که به صورت داخلی جا به جا می شوند ، داخلی هستند . یعنی اصولا تحت نظارت گمرک نیستند ولی در کابوتاژ تحت نظارت گمرک در می آیند .

معنای اظهارنامه گمرکی customs declaration در دیکشنری گمرکی:

فرمی که در آن اظهار کننده در ارتباط با هر یک از رویه های گمرکی اطلاعاتی که گمرک نیاز دارد را درج می کند .

معنای حقوق ورودی customs duty در دیکشنری گمرکی : مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض گمرکی و هر گونه وجهی است که به وسیله گمرک در رابطه با واردات قطعی دریافت می شود /

معنای سند ترخیص در دیکشنری گمرکی: یعنی پروانه گمرکی یا آنچه به نام برگه سبز مرسوم است

ترجیحات چیست:

تخفیف هایی در حقوق ورودی به اعتبار موافقت نامه های دو یا چند جانبه

انبار اختصاصی: انبارهایی هستند که با اجازه گمرک برای واردات تاسیس و کالای ورودی در این انبارها تا زمان ترخیص نگهداری می شوند . این انبارها با دو قفل ، یکی به وسیله گمرک و یکی به وسیله صاحب انبار بسته می شود .

مجوز: مجوزهای ورود به وسیله وزارتخانه های تولیدی، صنعتی، یا بازرگانی در رابطه با حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده صادر می شود.

انوانتر یا صورت برداری از کالا در انبار:

تهیه فهرست کالا ، انبارگردانی در گمرک عمدتا به مواردی گفته می شود که صاحب کالا قبل از اظهار  لازم می داند به انبار مراجعه و کالا را بازدید کرده، فهرست تهیه کند یا تجدید لفاف نماید و مقاصدی که با حضور نماینده گمرک صورت می گیرد و صورت مجلس نیز تنظیم می شود .

ترخیص کالا:خارج شدن کالا از نظارت گمرک است

مشخصات کالا در گمرک : نام ، نوع، مقدار، ارزش ، کد کالا ، نرخ حقوق ورودی، میزان حقوق ورودی ، وزن خالص کالا

ضبط کالا در گمرک: تا حصول نتیجه نهایی متکی به آرای محاکم حقوقی کالا از اختیار صاحب کالا خارج است .

ضبط قطعی: کالا به دولت تعلق می گیرد

قاچاق: فرار دادن کالا از مرز های گمرکی یا فرار دادن کالا از عایدات دولت

ما به التفاوت حقوق ورودی : تفاوت بین مبلغی که صاحب کالا اظهار کرده ، با آنچه گمرک استنباط و مدعی دریافت آن است .

وزن قانونی: وزنی است که طبق قانون مبنای حقوق ورودی قرار می گیرد

مسیر سبز در گمرک : به منظور معافیت از ارزیابی ملموس کالا است

مسیر قرمز بر خلاف مسیر سبز : مشمول بازرسی های ملموس کالاست

مسیر زرد: صرفا در صورت نیاز به نمونه برداری یا ارزش گذاری است

مفعوم کارنت در دیکشنری گمرکی: دفترچه بین المللی برای ترانزیت کالا ، ورود موقت  در نمایشگاه و ترانزیت و ورود موقت خودرو سواری است.