در این پست می خواهیم منظور از دیماند در گمرکات ، تعرفه دیماند و اینکه آیا به محموله صادراتی نیز دیماند تعلق می گیرد راتوضیح دهیم:

بر طبق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، هر گونه خدمات خارج از ساعت اداری و خارج از اماکن گمرکی ،هزینهای دریافت می گردد که به آن دیماند گمرکی می گویند. بیشترین تعرفه دیماند مربوط به خروج کامیون از گمرک پس از وقت اداری است

دیماند در بنادر و انبارهای گمرک :

دیماند علاوه بر اینکه برای خدمات بندری اخذ می شود توسط انبارهای عمومی گمرک نیز اخذمی گردد. بنادرایرانچونبه صورت7*24 کارمیکنندهزینه دیماند بسیار جزئی ای می گیرند

جدول اخذ دیماند از انبارهای فعال کشتی در بنادر شمالی و جنوبی

شرح

از ساعت 15 الی 19

از ساعت 19 الی 7 صبح روز بعد و روزهای تعطیل

کشتی های ایرانی و خارجی

5/3 دلار برای هر ساعت انبار فعال

6 دلار برای هر ساعت انبار فعال

– دیماند کشتی وصول نمی­شود:  در اسکله های فولاد خوزستان ،اسکله فولاد شهید رجایی، اسکله پتروشیمی بندرامام(ره)، اسکله خارک ، اسکله عسلویه  اسکله کاوه ، اسکله نکاء، اسکله قشم و اسکله های اختصاصی

–  برای شناورهای چوبی در اسکله هایی که دیماند اخذ می شود مانند بندرباهنر یک انبار ملاک عمل می باشد.

اخذ دیماند از کالا  و کانتینر (اعم از پر و خالی) در بنادر شمالی و جنوبی

  (ارقام به ریال)

شرح

بنادر

به ازای هر تن کالا

به ازای هر TEU
کانتینر پر

به ازای هر TEU

کانتینر خالی

واردات ، کابوتاژ، مرجوعی و ترانزیت داخلی

بنادر شمالی ، بندر خرمشهر و آبادان

400

4000

1000

سایر بنادر جنوبی

200

2000

500

صادرات، ترانشیپ و ترانزیت خارجی

بنادر شمالی ، بندر خرمشهر و آبادان

400

4000

1000

سایر بنادر جنوبی

20

200

5