در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی  شماره تعرفه صحیح کالا را نداند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه ، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید

برای استعلام تعرفه از دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران باید کاتالوگ و بروشور و نمونه به همراه داشته باشید و استعلام تعرفه گمرکی کالا را بگیرید. اگر گمرک در تعیین تعرفه اشتباه کند دیگر مشمول پرداخت جریمه نمی شود