تشریفات ترخیص واردات قطعی

مراحل ترخیص کالا

ترخیص کالای واردات قطعی شامل مراحل زیر است:

  1. تنظیم اسناد و ورود داده
  2. احراز هویت و اظهار کالا
  3. کنترل های گمرکی
  4. پرداخت و صدور سند ترخیص
  5. بارگیری و خروج کالا از گمرک
  6. کنترل های بعد از خروج کالا

در این مقاله شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به بررسی کنترل های گمرکی و پروانه گمرکی می پردازیم.

کنترل های گمرکی

از آنجا که هیچ ارزیاب و کارشناسی قادر به انجام تمام کنترل های گمرکی برای تمامی کالا ها نمی باشد و این کار تخصصی می باشد حتی ترخیص برخی کالا ها پیچیده است و صرفا از یکسری گمرکات مشخص امکان پذیر است ، گمرکات به سمت اختصاصی شدن برای ترخیص کالاهای ورودی حرکت می کنند.

در مرحله کنترل های گمرکی ، کارشناسان ( ارزیاب، ارزش، کارشناس مسیر) معین می گردد و به بررسی عوامل متفاوتی می پردازند اعم از:

کنترل اسناد

در مرحله اظهار یک بار اسناد توسط کارشناس فنی مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد، در این مرحله کارشناس مسیر دوباره اسناد را بررسی می کند

کنترل فیزیکی و شمارش کالا

پس از تعیین ارزیاب اظهارنامه به وی داده می شود و مرحله اصلی کنترل های گمرکی آغاز می گردد

ارزیابی کالای اظهاری به گمرک از مشخصات ظاهری بسته ها شروع می شود و با مندرجات اظهارنامه تطبیق داده می شود . هر گونه اشتباه در ظهر اظهارنامه تخلف محسوب می شود. برای تحقق صحت مندرجات اظهارنامه باید چند بسته از محموله باز شود و تعرفه بندی و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض گمرکی به تفصیل رسیدگی می شود.

در صورتی که نیاز به کسب مجوز از جمله مجوز استاندارد، مجوز انرژی اتمی، مجوز بهداشت، .. باشد کپی اسناد به همراه نمونه برای اخذ مجوزهای لازم ارسال می گردد و در صورتی که کالا مشمول مجوز استاندارد اجباری باشد باید قبل از ترخیص مجوز استاندارد اجباری را اخذ نمود.

پرداخت و صدور سند ترخیص

پس از انجام کنترل های گمرکی در مرحله ارزیابی ، ترخیص کار به رئیس سرویس مراجعه می نماید و تعرفه و حقوق ورودی را کنترل می نماید و رئیس سرئیس ارزیابی شماره ارزیابی به اظهارنامه اختصاص می دهد سپس ترخیص کار جهت صدور سند ترخیص مبالغ را می پردازد و پروانه گمرکی را دریافت می کندپس از اخذ پروانه گمرکی ترخیص کار به رئیس سرویس ارزیابی مراجعه می نمایدو او پروانه گمرکی را مهر برجسته می زند.کنترل های گمرکی به پایانم رسید و حالا زمان بارگیری و خروج کالا از گمرک است.