کنترل های بعد از خروج کالا از گمرک(بازبینی بعد از ترخیص)

خروج کالا از گمرک به معنای اتمام قطعی بررسی های گمرکی نیست و کنترل های گمرک پس از خروج کالا از گمرک نیز ادامه داردو طی سه مرحله تکمیلی دیگر به انجام می رسد. کنترل های بعد از خروج کالا از گمرک می تواند هم توسط گمرک و هم صاحبان کالا انجام گردد.

کنترل بعد از خروج کالا از گمرک توسط خود گمرک

پس از خروج کالا از گمرک سند آن تا چند روز نزد کارشناسان گمرک باقی می ماند و سپس اسناد به اداره بازبینی گمرک اجرایی ارسال می شود ، کارشناسان خبره به بررسی مجدد اسناد می پردازند، سپس به اداره بایگانی گمرک اجرایی تحویل داده می شود. دایره بازبینی گمرک اجرایی در صورت مشاهده اختلاف و عدم پرداخت کامل حقوق ورودی ابلاغیه کسر از دریافتی را برای صاحب کالا می زند.

کنترل بعد از خروج کالا از گمرک توسط صاحب کالا

در صورتی که صاحب کالا بعد از خروج کالا از گمرک متوجه شود که بیش از آنچه می بایست ، به گمرک پرداخت نموده ، در خواست استرداد اضافه پرداخت شده را می دهد.

اخذ کسر دریافتی توسط گمرک

گمرک طی 6 ماه می تواند تمام وجوه کسر دریافتی را ط از صاحب کالا یا ترخیص کار به نشانی مندرج در اظهارنامه مطالبه نماید. و در صورت اعتراض صاحب کالا پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات ارجاع داده می شود.

اخذ اضافه پرداختی توسط صاحب کالا

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد این راهنمایی را به شما بدهد که تنها زمانی به درخواست های اضافه پرداختی به گمرک رسیدگی می شود که دارای شرایط زیر باشد:

 • درخواست اضافه پرداختی باید مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد
 • مبلغ و علت استرداد اضافه پرداختی ذکر بشود
 • ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی الزامی است

مبلغ اضافه پرداختی ظرف مدت 1 ماه به صاحب کالا یا ترخیص کار مسترد می شود. سپس گمرک در اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج می کند که اضافه پرداختی مسترد شده است.

بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

گمرک ها موظف اند کلیه پته ها، اظهارنامه ها، و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضا پته یا پروانه ، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده باشد ،مورد بازبینی قرار دهد.

گمرک ایران می تواند هر تعدادی اظهارنامه گمرکی را در مهلت قانونی مورد بازبینی مجدد قرار بدهد.

هر گاه پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد که وجوهی که گمرک وصول می کند بیشتر یا کمتر بوده یا اشتباهی در آمن رخ داده گمرک و صاحب کالا می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ پته یا پروانه گمرکی نسبت به کسر دریافتی یا اضافه دریافتی اقدام کنند.

طبق تجارب شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مطالبه کسر دریافتی کمتر از 1 میلیون ریال قابل اخذ نیست.

چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف 6 ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی حکم معافیت به گمرک تسلیم شود، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

تشریفات خروج کالا از گمرک به شرح زیر است:

 • دریافت اعلامیه ورود کالا
 • اخذ ترخیصیه از شرکت حمل
 • اخذ قبض انبار
 • تنظیم پیش نویس اظهارنامه و تایید آن
 • احراز هویت
 • دایره کنترل اسناد (دایره فنی(
 • دریافت شماره ثبت (کوتاژ(
 • تعیین مسیر اظهارنامه در ارزیابی
 • پرداخت وجوه تعیین شده به گمرک
 • صدور پروانه گمرکی
 • تایید نهایی پروانه سبز گمرکی
 • تسویه حساب با انبار
 • صدور بیجک انبار
 • کنترل درب خروج (شمارش)
Rate this post