کالا در گمرک موجود است :

اختلاف مستلزم پرداخت ما به التفاوت و جریمه است :

یا صاحب کالا می پذیرد و به همین ترتیب اجازه ترخیص می یابد .

اختلاف را نمی پذیرد

می تواند تا اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری نماید

می تواند تفاوت و جریمه را سپرده بدهد کالا مرخص شود ، منتظر حصول پاسخ قطعی گمرک شود

۲-اختلاف راجع به ممنوعیت کالاست

نا گزیر تا حصول نظر قطعی گمرک باید کالا در گمرک بماند

۳-اختلاف در تلقی قاچاق گمرکی است:

صورت مجلس قاچاق تنظیم ؛جریمه اخذ و در صورت اعتراض پرونده در مرجع قضایی قابل رسیدگی است .

کالا ترخیص شده است :

با رعایت مرور زمان در گمرک به شرح زیر است :

مرور زمان 8 ماهه برای طرفین با احتساب مبدا آن به تاریخ امضای پروانه طرفین را قادر می سازد طرح دعوی نمایند که مرجع رسیدگی آن کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر گمرک است .

مرور زمان یک ساله برای گمرک است که در رابطه با اظهار خلاف توام با اسناد نادرست مطرح است . مبدا آن تاریخ خروج کالا از گمرک است .

رعایت مواعد قانونی در این حالت ؛ یعنی سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه یا یک هفته از ابلاغ ثانوی بسیار حائز اهمیت است ؛ زیرا در غیر اینصورت بدهی قطعی خواهد شد

در صورت قطعی شدن بدهی ممکن است مشمول مقررات مربوط به توقیف کالل تا تائیدیه بدهی شویم