بخشنامه9_99

🔶 تسهیلات گمرک برای اجرای هرچه بهتر طرح فاصله گذاری هوشمند در خصوص تمدید پروانه های ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی

🔸 اعطای اختیارات به گمرکات اجرایی جهت تمدید با رعایت ضوابط و مقررات تا 99/03/31

 
 

لینک مستقیم دانلود بخشنامه