تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

🔹 مهلت ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی وتجهیزات با فنآوری بالا با تایید وزارتخانه ذیربط دو سال خواهد بود

 

👆

ضرورت اقدام به ثبت کلیه کالاهای سلامت محور و شرکت‌های پخش در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو

 

👆

🔶 تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

🔸 مهلت ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی وتجهیزات با فنآوری بالا با تایید وزارتخانه ذیربط دو سال خواهد بود

 

👆

🔶 بخشنامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران

عملکرد کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی زیر ذره بین

🔸 کنترل علل خروج از صف های مکرر

 

👆

🔶 فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 9 دی 98

 

👆

ارسال نتايج استانداردسازی محصولات نفتی برخی شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی جهت صادرات تولیدات فرآورده های نفتی خود

 

👆

 

👆

 

 بخشنامه‌های 14 دی 1398:

 

👆

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

🔹 مهلت ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی وتجهیزات با فنآوری بالا با تایید وزارتخانه ذیربط دو سال خواهد بود

 

👆

ضرورت اقدام به ثبت کلیه کالاهای سلامت محور و شرکت‌های پخش در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو

 

👆

🔶 تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

🔸 مهلت ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی وتجهیزات با فنآوری بالا با تایید وزارتخانه ذیربط دو سال خواهد بود

 

👆

🔶 بخشنامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران

عملکرد کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی زیر ذره بین

🔸 کنترل علل خروج از صف های مکرر

 

👆

🔶 فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 9 دی 98

 

👆

ارسال نتايج استانداردسازی محصولات نفتی برخی شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی جهت صادرات تولیدات فرآورده های نفتی خود