شرکت های ترخیص کالا  جهت ترخیص کالا هایی اعم از: رادیو داروها، ترخیص قراضه و ضایعات چدن، فولاد ، ترخیص شمش های ضایعاتی، ترخیص قراضه مس، ترخیص قراضه و ضایعات نیکل ترخیص قراضه و ضایعات آلومینیوم، سرب، روی، قلع،ترخیص ماشین های مجهز به لیزر ،ترخیص دستگاه های گیرنده و فرستنده تلفن همراه،ترخیص بی سیم ها، ترخیص لامپ های ماوراء بنفش،  ترخیص دستگاه لیزرهای پزشکی یا دندانپزشکی، ترخیص دستگاه های رادیوگرافی ،ترخیص دستگاه های ایکس ری بازرسی کالا نیاز به این مجوز دارند البته در خصوص بعضی از کالاها که خطر بیشتری دارند مجوز ورود و ترانزیت هم علاوه بر ترخیص کالا نیاز است.

بنا بر قوانین وارداتی کالاهای پرتوزا و متصاعدکننده تشعشعات یونیزه‌کننده نیاز به کسب مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران دارد و در برخی موارد واردات دستگاه‌هایی مانند دستگاه‌های برنزه‌کننده پوست با نام‌های مختلف سولاریوم، حمام آفتابی، تخت یا کاناپه آفتابی و غیره تحت تعرفه‌های 90182000، 901849، 901890، 902750، 902780 که می‌توانند خطراتی برای افراد ایجاد کند بنا بر اعلام سازمان انرژی اتمی به طور کلی به کشور ممنوع است.

لیست تعرفه‌ کالاهایی که جهت ترخیص نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد:

 • ترخیص کیتهای آزمایشگاهی(کیتهای هورمونی) که با مواد پرتوزا نشاندار شده اند تحت تعرفه 38220000نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص ماشین ابزارهایی که با اشعه لیزر کار می کنند تحت  تعرفه 84561000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص ماشین های جوشکاری لیزری تحت تعرفه 85153190 و 85153900 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص فر مایکروویو تحت تعرفه 85165000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص(Base Stations) ایستگاه های مخابراتی اصلی تحت تعرفه 85176100 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص دستگاه های گیرنده، فرستنده تلفن همراه تحت تعرفه 85256030 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص بی سیم تحت تعرفه 85256090 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص لامپ های ماوراء بنفش یا مادون قرمز  تحت تعرفه 85394900 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص ماگنترون ها تحت تعرفه 85407100 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص دستگاه های لیزر غیر از دیودهای لیزری تحت تعرفه 90132000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد تبصره: (ترازیاب- فاصله یاب- متر لیزری و دماسنج لیزری نیاز به اخذ مجوز ندارد)
 • ترخیص دستگاه های تشخیص امراض MRI تحت تعرفه 90181300 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص دستگاه های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز تحت تعرفه 90182000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص لیزرهای پزشکی یا دندانپزشکی تحت تعرفه 901849 و 90185090 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص دستگاههایی که اشعه ایکس یا تشعشعات آلفا، بتا، گاما یا نوترون را بکار می برند، حتی برای مصارف پزشکی، صنعتی، جراحی، پژوهشی، آموزشی و دامپزشکی، همچنین دستگاه های رادیوگرافی و رادیوتراپی، تیو بهای اشعه ایکس و سایر مولد های اشعه ایکس، مولد فشارقوی اشعه ایکس، پانل ها و میزهای کنترل اشعه ایکس، صفحه های اشعه ایکس ذیل ردیف 9022 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص دستگاه های توموگرافی کامپیوتری تحت تعرفه 902212000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • سایر، برای مصارف دندانپزشکی تحت تعرفه 902213
 • سایر، برای مصارف پزشکی، جراحی یا دامپزشکی تحت تعرفه 902214
 • X-ray سایر مصارف دستگاه های تحت تعرفه 90221490
 • ترخیص دستگاه های موبایل برای بازرسی کالا X-ray تحت تعرفه 90221910و 90221920 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی تحت تعرفه 90222100 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص تیوب های اشعه ایکس تحت تعرفه  90223000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد

کالاهایی که هنگام ترانزیت نیز لازمست مجوز اخذ نمایند.

 • ترخیص رادیو داروها که به منظور تشخیص و درمان بیماری ها تهیه گردیده تحت تعرفه 28459000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص (non irradiated)راکتورهای هستهای، عناصر سوخت، مصرف نشده برای راکتورهای هسته ای تحت تعرفه 8401 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص راکتور های هسته ای تحت تعرفه 84011000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص عناصر سوخت، مصرف نشده تحت تعرفه 84013000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص اجزا و قطعات راکتورهای هسته ای تحت تعرفه 84014000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص دستگاههایی که تشعشعات آلفا، بتا یا گاما را بکار می برند، حتی برای مصارف پزشکی،جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی، همچنین دستگاه های رادیوگرافی و رادیوتراپی تحت تعرفه 90221900 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد

لیست کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز ورود ندارند ولی به هنگام ترخیص و ترانزیت لازم است مجوز دریافت نمایند.

 • ترخیص قراضه و ضایعات چدن، آهن یا فولاد، شمشهای حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد تحت تعرفه 7204 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص قراضه و ضایعات مس تحت تعرفه 74040000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص قراضه و ضایعات نیکل تحت تعرفه 75030000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص قراضه و ضایعات آلومینیوم تحت تعرفه 76020000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص قراضه و ضایعات سرب تحت تعرفه 78020000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص قراضه و ضایعات روی تحت تعرفه 79020000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد
 • ترخیص قراضه و ضایعات قلع تحت تعرفه 80020000 نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد

لیست تعرفه هایی که برای واردات نیازمند مجوز سازمان انرژی اتمی می باشد

28459000 : سایر(رادیو داروها که به منظور تشخیص و درمان بیماری ها تهیه گردیده)

38220000 : کیت های آزمایشگاهی (کیت های هورمونی) که با مواد پرتو زا نشاندار شده اند (رادیو ایمنواسی)

7204 : قراضه و ضایعات چدن، آهن و فولاد ، شمش های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد

74040000: قراضه و ضایعات مس

75030000: قراضه و ضایعات نیکل

76020000 : قراضه و ضایعات آلومینیوم

78020000 : قراضه و ضایعات سرب

79020000: قراضه و ضایعات روی

80020000: قراضه و ضایعات قلع

8401: راکتورهای هسته ای ، عناصر سوخت، مصرف نشده برای راکتورهای هسته ای

84011000: راکتورهای هسته ای

84013000: عناصر سوخت ، مصرف نشده

84014000: اجزا و قطعات راکتورهای هسته ای

84561000: ماشین ابزارهایی که با اشعه لیزر کار می کنند

85153190- 85153900 : ماشین های جوشکاری لیزری

85165000: فر مایکروویو

85176100: ایستگاه های مخابراتی اصلی

85256030: دستگاه های گیرنده ، فرستنده تلفن همراه

85256090: بی سیم

85394900: لامپ های ماورا بنفش یا مادون قرمز

85407100: ماگنترون

90132000: دستگاه های لیزر غیر از دیودهای لیزری (فقط لیزرهای کلاس III-B و IV) – (ترازیاب – فاصله یاب- متر لیزری-دماسنج لیزری نیاز به اخذ مجوز ندارد)

90181300: دستگاه های تشخیص امراض MRI

90182000:دستگاه های اشعه ماورا بنفش یا مادون قرمز

901849- 90185090: لیزرهای پزشکی یا دندانپزشکی

9022: دستگاه هایی که اشعه ایکس یا تشعشعات آلفا، بتا، گاما، یا نوترون را بکار می برند ، حتی برای مصارف پزشکی ، صنعتی، جراحی، پژوهشی، آموزشی و دامپزشکی همچنین دستگاه های رادیوگرافی و رادیوتراپی ، تیوپ های اشعه های ایکس و سایر مولد های اشعه ایکس ، مولد فشار قوی اشعه ایکس، پانل ها و میزهای کنترل اشعه ایکس، صفحه های اشعه ایکس

902212000: دستگاه های لوموگرافی کامپیوتری

902213: سایر، برای مصارف دندانپزشکی

902214: سایر، برای مصارف پزشکی، جراحی یا دامپزشکی

90221490:سایر مصارف دستگاه های ایکس ری

90221900: دستگاه هایی که با تشعشعات آلفا، بتا، گاما به کار می برند ، حتی برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی، یا دامپزشکی، همچنین دستگاه هایس رادیوگرافی و رادیوتراپی

90221910-90221920: دستگاه های ایکس ری موبایل برای بازرسی کالا

90222100: برای مصارف پزشکی ، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی

90222900: برای سایر مصارف

90223000: تیوپ های اشعه ایکس

دستگاه‌های برنزه کننده پوست که با نام‌های مختلف نظیر برنزه‌کننده، سولاریوم، حمام آفتابی، تخت یا کاناپه آفتابی(Sun beds, Tanning device, Solarium) و غیره به منظور زیبایی پوست تحت تعرفه‌های 90182000، 901849، 901890، 902750، 902780 و … وارد کشور می‌گردند، می‌تواند خطراتی برای افراد ایجاد کند، واردات این‌گونه دستگاه‌ها به کشور به‌طورکلی ممنوع اعلام می‌گردد.

اخذ کلیه مجوزها و گواهی های قانونی لازم جهت ترخیص کالای خود را به شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد بسپارید . جهت مشاوره رایگان با ماتماس بگیرید.