طبق ماده 7 قانون امور گمرکی : کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه ی وجوه متعلقه به
آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است . گمرک قبل از دریافت یا تامین وجه مذکور نمی تواند اجازه ی تحویل یا ترخیص کالا را بدهد .

طبق ماده 8 قانون امورگمرکی : گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا سازمان مذکور آن را بر اساس قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند .

طبق ماده 135 قانون امور گمرکی اضافه دریافتی و کسر دریافتی بعد از ترخیص کالا به مدت 6 ماه قابل مطالبه است و کسر دریافتی زیر 200 هزار تومان قابل اخذ نمی باشد

و چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی ، حکم معافیت به گمرک تسلیم بشود ، مبلغ پرداختی قابل استرداد است .

طبق ماده 136 قانون امور گمرکی طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی یا اضافه پرداختی و یا استرداد اضافه پرداختی شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا ضادر شده است .

طبق ماده 137 قانون امور گمرکی : گمرک مطالبه نامه کتبی را می تواند به نماینده صاحب کالا یا وکیل یا ترخیص کار ابلاغ نماید و به هر کدام ارسال کند مدت 6 ماهه از آن روز قطعی می شود .

مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته باشد و مبلغ آن مشخص باشد

طبق ماده 138 قانون امور گمرکی اگر شخصی به کسر دریافتی اعتراض داشته باشد بعد از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه تا 30 روز می تواند دلیل اعتراض خودش را به شکل کتبی به گمرک ابلاغ کند و در صورتی که گمرک اعتراض را موجه بداند از ادامه مطالبه خودداری می کند و چنانچه اعتراض رد بشود و صاحب کالا همچنان به اعتراض خود باقی باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده درخواست ارجاع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می نماید و ارجاع پرونده پس از مهلت فوق حداکثر تا 6 ماه امکان پذیر است و مستلزم تامین مبلغ مورد مطالبه است.

از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر نیم درصد مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می گردد .