برخی کشورها برای واردات برخی اقلام از کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته ، تخفیف در حقوق ورودی قائل می شوند که همین امر باعث می شود فرم A گواهی مبدا اهمیت پیدا کند .

جدول مقررات صادرات و واردات :

Hscode: یک کد 8 رقمی است که دو رقم اول از سمت چپ شماره فصل / دو رقم دوم از سمت چپ شماره بخش/ دو رقم سوم زیر بخش/ دو رقم آخر تقسیم ندی داخلی ایران ( کشورها مجازند پس از این 6 رقم ثابت در سطح بین الملل تعرفه های خومد را تا چندین رقم خرد کنند و ادامه بدهند .)

در جدول مقررات صادرات و واردات ستونی به نام حقوق ورودی ذکر شده ، به این معنا که حقوق صدوری نداریم و صادرات از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است .