واردات و حمل و ترخیص فیبر نوری را به گروه بازرگانی ابراهیمی بسپارید

بخشی از خدمات ما در زمینه ترخیص کالا شامل:

ترخیص سنسورهای فیبر نوری

ترخیص کابل فیبر نوری

ترخیص دستگاه فیوژن فیبر نوری

ترخیص مفصل فیبر نوری

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فیبر نوری

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کابل ساخته شده از مجموعه فیبرهای نوری به صورت مجزا عایق بندی شده (کمتر از 4 رشته) 85447010 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فیبر نوری و کابل ساخته شده از مجموعه فیبرهای نوری به صورت مجزا عایق بندی نشده 854470،
90011010
، 90011090 می باشد

جهت اطلاع از میزان حقوق گمرکی فیبر نوری با 09122848754 مشاوره نمایید.