تحت ردیف 90221920
5% حقوق ورودی
ارز مبادله ای تخصیص میگیرد
مجوز بهداشت می خواهد
انرژی اتمی می خواد
تجهیزات پزشکی می خواهد