پله برقی ذیل ردیف 84284000  می باشد
با احتساب 20% حقوق ورودی
واردات با ارز متقاضی
الزام به ارائه COI - مشمول مقررات استاندارد اجباری -
9% مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد

جهت کسب بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید

http://irclearance.com/tarkhise-asansor