کد تعرفه 73041100
ارز مبادله ای می گیریم
5% حقوق ورودی
9% مالیات بر ارزش افزوده
هیچ نوع مجوزی نمی خواهد