کد تعرفه گمرکی 23040000
10% حقوق ورودی
9% مالیات بر ارزش افزوده
مجوزهای استاندارد - دامپزشکی- قرنطینه نباتی می خواهد
ما ارز مبادله ای می گیریم