ردیف تعرفه 39199030
حقوق ورودی 32%
9% مالیات بر ارزش افزوده
ارز متقاضی
هیچ نوع مجوزی نمی خواهد