تعرفه گمرکی واردات کاغذ A4 به همراه کلیه هزینه های گمرکی را (شامل حقوق ورودی - تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی و..) برای واردات :

به طور کلی کاغذ یا مقوا، اشیا ساخته شده از کاغذ یا مقوا در قسمت دهم کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارد

كاغذ و مقوای قشر نز ده و اندوده نشده، از انواعی كه برای نوشتن يا چاپ يا ساير مقاصد گرافيكی مورد استفاده قرار می گيرد، و كارت - پانپ يا كاغذ نوار

پانپ سوراخ نشده به شكل رول يا ورق های به اشكال مربع مستطيل  در ردیف تعرفه 4802 قرار دارند.

شماره تعرفه گمرکی کاغذ و مقوای دست ساز 48021000 است که دارای حقوق ورودی 5% است و 9% هم مالیات به ارزش افزوده به آن تعلق می گیرد.