صادرکنندگان در ایران باید در قبال صدور کالا از کشور و کسب درآمد ارزی تعهدی به نام " پیمان نامه ارزی " دهند که بر اساس آن میپذیرند در مدت معینی درآمد ارزی خود را به کشور انتقال میدهند وارز خود را بر اساس مقررات ارزی کشور و با نرخ مشخص بانک مرکزی به یکی از بانک های ایران و یا در سیستم نیما به فروش میرسانند و " واریزنامه پیمان ارزی " دریافت می نمایند.

مهلت واريز تعهد ارزى صادراتى هشت ماه است و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واريز زودتر به ازاء هر ماه تسريع در واريز از ۱% معافيت در مبلغ تعهد ارزى برخوردار مى‌شوند.

صادر کنندگان به 4 روش میتوانند رفع تعهد ارزی نمایند:

  1. واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث
  2. پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس
  3. فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز
  4. سپرده گذاری ارزی نزد بانکها

دستور العمل رفع تعهد ارزی توسط سازمان توسعه تجارت ایران در فایل موجود است.