طبق تصویب نامه شماره 60/93628 مورخ 23/4/1395 وزارت صنعت و معدن مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها در جدول زیر تقدیم می گردد:

ردیف

شماره تعرفه

شرح کالا

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی %

 

 

 

فعلی

پیشنهادی

 

1

02011010

گوساله

15

26

 

2

02011090

سایر لاشه یا شقه گوساله

15

26

 

3

02012010

ران

15

26

 

4

02012020

راسته

15

26

 

5

02012030

سر دست و سینه

15

26

 

6

02012090

سایر

15

26

 

7

02013010

ران

15

26

 

8

02013020

راسته

15

26

26

9

02013030

راسته

15

26

 

10

02013090

راسته

15

26

 

11

02021010

گوساله منجمد

15

26

 

12

02021090

لاشه یا شقه گوساله

15

26

 

13

02022010

ران

15

26

 

14

02022020

راسته

15

26

 

15

02022030

سردست و سینه

15

26

 

16

02022090

سایر

15

26

 

17

02023010

ران

15

26

 

18

02023020

راسته

15

26

 

19

02023030

سر دست و سینه

15

26

 

20

02023090

سایر

15

26

 

21

02041000

لاشه یا شقه بره

15

26

 

22

02042100

لاشه یا شقه

15

26

 

23

02042200

سایر قطعات با استخوان

15

26

 

24

02042300

بی استخوان

15

26

 

25

02043000

لاشه و شقه بره منجمد

15

26

 

26

02044100

لاشه یا شقه

15

26

 

27

02044200

سایر قطعات با استخوان

15

26

 

28

02044300

بی استخوان

15

26

 

29

02045000

گوشت بز

15

26

 

30

20057000

زیتون

40

55

 

31

12119020

ریشه شیرین بیان

40

5