معاون اول رییس جمهوری دو تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 ردیف تعرفه جداول کتاب مقررات صادرات و واردات و همچنین موظف بودن گمرک به ترخیص کالا های معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بانکی را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.


لیست 573 ردیف کالای تغییر یافته

به گزارش ایرنا بر اساس مصوبه تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 ردیف تعرفه جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات باید به مهر دفتر هیات دولت تایید شود و ثبت سفارش و ورود این اقلام مندرج در آن صرفا با ارز متقاضی مجاز است.
اسحاق جهانگیری این مقرره را که در جلسه مورخ 1395.06.07 هیات وزیران تصویب شده است با شماره 70673 مورخ 1395.06.13 به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی ابلاغ کرد.
همچنین معاون اول رییس جمهوری، تصویب نامه هیات وزیران درخصوص موظف بودن گمرک جمهوری اسلامی ایران به ترخیص کالا های معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بانکی که در جلسه مورخ 10 شهریورماه جاری که به تصویب هیات دولت رسیده بود، با شماره 70694 مورخ 13 شهریورماه 95 به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گمرک ابلاغ کرد.