گمرک شهید رجایی 2380 کیلو پیش ساز مواد مخدر ترانزیتی را با استفاده از دستگاه ایکس ری کشف و ضبط نمود

یک کانتینر 40 فوت حاوی اتومبیل های برش خورده و تایر مستعمل در 5 ردیف اظهار و ترانزیت از تایوان به افغانستان می شده که جهت کنترل اولیه از واحد ایکس ری اسکن شده و بشکه های فلزی در آن مشاهده گردیده و پس از تخلیه کانتینرها و ارزیابی محتویات آن بشکه های فلزی به شکل صندلی در این خودروها تعبیه شده بودند که پس از باز کردن درب این بشکه ها و ارزیابی و نمونه برداری کالا مشخص شد که باک ها حاوی مایع انیدریداستیک که یک نوع پیشساز مواد مخدر و قرص های روان گردان است ، بود.

تجهیزات کنترلی گمرک در کشف این محموله نمونه ای موفق از اقدامات گمرک به شمار می رود.