دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور :

واردات و ترخیص بذر ساکولنت جهت کاشت از کشور هلند در لیست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار دارد و نیاز به بازدید کارشناسان گمرکی در مرز ورودی می باشد

واردات و ترخیص بذر اکوریا جهت کاشت از کشور هلند در ریسک کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار دارد و نیاز به بازرسی و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده دارد