🔶 تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۱۰/۰۴ هیات وزیران درخصوص "اصلاح بند ۵ اصلاحی تصویبنامه موضوع اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)"

 

👆

🔶 فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به چهارم دی 98

 

👆

اخذ سیستمی نظر معاونت امور زراعت جهاد کشاورزی در خصوص آخال حبوبات  پس از  ارزیابی دقیق محموله و نمونه برداری