شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد:

🔶 تعلیق ضوابط صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی صادراتی  تا ایجاد زیرساخت

ضوابط تعلیق شده شامل :

🔸 محصولات کشاورزی و غذایی، میوه و تره بار. صرفا در گمرکات استانی با رعایت ضوابط و شاخص های بسته بندی و تایید قرنطینه و جهاد باید اظهار و ارزیابی گردد.

🔸 صادرات محصولات غذایی صرفا توسط واحدهای تولیدی و يا نماینده رسمی ایشان و با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالا و یا نماینده رسمی ایشان مجاز است

را از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه